Voorwaarden

Art.1. Aanmelding

Aanmelding voor een reis kan telefonisch dan wel schriftelijk geschieden. Na aanmelding ontvangt de opdrachtgever een inschrijfformulier en dient binnen 10 dagen een aanbetaling in bezit van de reisorganisator te zijn, alsmede de kopie van het inschrijfformulier. Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan vervalt de reservering automatisch binnen de bovengenoemde 10 dagen.Dit houdt echter niet in dat de opdrachtgever daarmee van zijn aansprakelijkheid t.a.v. de opgegeven boeking gevrijwaard is. Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan mededeling worden gedaan. Er wordt dan geen reservering meer gemaakt.De datum waarop het deelnemersformulier en de aanbetaling in bezit van de reisorganisator zijn, is dan bepalend wie als deelnemer kan worden ingeschreven. Iedere aldus tot stand gekomen reisovereenkomst is uitsluitend onderworpen aan deze algemene reis- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende en aanvullende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien en voor zover deze door Duke Travel schriftelijk zijn aanvaard.

 

Art.2. Betaling

Betaling kan contant of via bankoverschrijving geschieden.Op alle reizen dient een aanbetaling van 10% met een minimum van € 50,- te worden voldaan per deelnemer. Het restant van de reissom dient in twee gelijke termijnen,waarvan de laatste uiterlijk 4 weken voor  de vertrekdatum in bezit van de reisorganisator te zijn. De opdrachtgever ontvangt geen extra bericht.Bij aanmelding binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom in ­één keer te worden voldaan. Niet tijdige betaling geeft de reisorganisator het recht een geboekte reis te annuleren. De annuleringsvoorwaarden (zie punt 9) zijn dan volledig van toepassing. Eventuele inningskosten, door Duke Travel gemaakt n.a.v. een geboekte geannuleerde of gemaakte reis, zijn op de opdrachtgever/deelnemer verhaalbaar. De opdrachtgever(s) is (zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeiende, door hemzelf(henzelf) en door alle aangemelde reizigers. De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan is over de hoofdsom een rente verschuldigd van 1% over iedere maand der vertraging. Voorts is hij of zij verplicht tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.

 

Art.3. Reissom, reisduur en reisprogramma

De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. In deze reissom zijn uitsluitend inbegrepen de diensten en voorzieningen in het reisprogramma vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen, zoals die bij de reisorganisatie bekend waren. In geval van wijziging van prijzen, geldkoersen of belastingen als bedoeld, behoudt de reisorganisatie zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 14 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 10% van de oorspronkelijke reissom en tevens van meer dan € 50,- per persoon, dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren, met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden,echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de bedoelde mededeling. Gelijk recht van annulering heeft de opdrachtgever indien de verhoging groter is dan € 250,- per persoon, ongeacht het percentage van de verhoging. Indien de reisduur in het reisprogramma staat vermeld in dagen, zijn de dagen van vertrek en aankomst als hele dagen gerekend. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma of de reissommen binden de reisorganisator niet.

 

Art.4. Inbegrepen

De zaken zoals vermeld in het reisprogramma. De reis vindt plaats met een comfortclass touringcar. Bij de meeste accommodaties geldt dat eerst na 12.00 uur van de kamers gebruik gemaakt kan worden en voor 10.00 uur op de dag van vertrek de kamers weer ontruimd moeten zijn. Bij halfpension moet zelf voor de lunch of lunchpakket zorggedragen worden. Dit geldt eveneens voor het avondeten en ontbijt op de heen- en terugreis. Er wordt geen sneeuwgarantie geboden.Wat betreft het aantal skilesuren kan zeker in de vakantietijd (Kerst, Krokus, Pasen) bij skireizen (5, 6 of 7 dg), waarbij de dag van aankomst reeds als eerste skidag is ingepland, niet altijd aan de verplichtingen worden voldaan. De dagen erna wordt dan zoveel mogelijk geprobeerd de eventueel verloren tijd weer in te halen.

 

Art.5. Documenten

a.De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inenting/vaccinaties e.d.

b.indien de deelnemer de reis niet of geheel niet kan maken wegens gemis van enig document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de deelnemer.

c.In verband met het bepaalde in de voorafgaande leden moet voor deelnemers van de niet-Nederlandse nationaliteit door de opdrachtgever extra zorg worden betracht en informatie worden ingewonnen bij de betrokken autoriteiten.

 

Art.6. Hoofdverplichting reisorganisator.

De reisorganisator verplicht zich tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, verplicht de reisorganisator zich de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp de reisorganisator bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

a.de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger

b.de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of

c.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht welke leidt tot opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator dan wel aan een gebeurtenis die de organisator of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.

De reisorganisator is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt overeenkomstig artikel 6. is toe te rekenen.

 

Art.7. Aansprakelijkheid voor dood of letsel

Tenzij er een verderop in artikel 7. genoemd verdrag van toepassing is, kan de reisorganisator zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger, niet uitsluiten of beperken.

Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, beroept de reisorganisator zich op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.

 

Art.8. Beperking aansprakelijkheid

De reisorganisator kan zijn aansprakelijkheid voor schade die uit zijn eigen handelen of nalaten ontstaat niet beperken of uitsluiten, indien dat handelen of nalaten geschiedt met opzet de schade te veroorzaken of het handelen of nalaten roekeloos geschiedt met de wetenschap dat de schade daaruit waarschijnlijk zou voortvloeien.

Voor zover de reisorganisator niet zelf de in de reisovereenkomst begrepen diensten verleent, beperkt hij zijn aansprakelijkheid voor andere dan de in dit artikel bedoelde schade tot driemaal de reissom.

Art.9. Immateriële schade

Een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die hem kan worden toegerekend, verplicht de reisorganisator mede tot vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, voor zover door die tekortkoming derving van reisgenot is veroorzaakt. De vergoeding voor derving van reisgenot als bedoeld in art. 11c. en art. 9. bedraagt ten hoogste éénmaal de reissom.

 

Art.10. Bagage

Alle persoonlijke bagage is te allen tijde en in alle omstandigheden voor eigen risico. Ter voorkoming van overschrijding is het max. gewicht aan bagage dat iedere deelnemer mag meenemen 15 kg. Duke Travel behoudt zich het recht voor bagage die de 15 kg overschrijdt, zonder voorafgaande mededeling te reduceren. In bijzondere gevallen kan verzocht worden tot het toestaan van extra bagage (bijv.tenten,voedselpakketten). Een dergelijke aanvraag dient ruim voor vertrek te worden gedaan.

 

Art.11. Wijziging

a.In geval van gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis heeft de reisorganisatie het recht in het reisprogramma voor de aanvang van de reis wijzigingen aan te brengen. Alsdan wordt hiervan door de reisorganisator met opgave van redenen onmiddellijk aan de opdrachtgever mededeling gedaan. Indien gewichtige omstandigheden,die zich onmiddellijk voor of tijdens de reis voordoen,zulks vergen, is de reisorganisatie gerechtigd voor haar rekening wijzigingen aan te brengen in de reisroute, het vervoermiddel, het programma en de accommodatie, met verplichting de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger, indien en voorzover zulks redelijkerwijs mogelijk is, te beperken.

b.Indien de reisorganisator zich ingevolge deze wijziging(en) kosten bespaart die in de reissom zijn inbegrepen, is de opdrachtgever gerechtigd tot restitutie van de besparing.

c.Enkel uiterst gewichtige omstandigheden betreffende de uitvoering van de reis geven de reisorganisator het recht te bepalen dat de reis niet zal doorgaan met de verplichting alsdan tot onmiddellijke kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever over te gaan, met opgave van redenen. Ingevolge deze kennisgeving geldt de reisovereenkomst als ontbonden. De reisorganisatie heeft alsdan de verplichting gelijktijdig met de bedoelde kennisgeving een zoveel mogelijk gelijkwaardige alternatieve reis aan te bieden voor dezelfde reissom. Wordt dit aanbod door de opdrachtgever niet aanvaard, dan vindt restitutie plaats van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom.

d.De reizen zijn gebonden aan een minimum aantal deelnemers. Indien er onvoldoende deelnemers zijn, krijgen de ingeschreven deelnemers hiervan tijdig bericht. Zo mogelijk zal er een alternatief voorgesteld worden. Bij afgelasting wegens onvoldoende deelname worden alle reeds betaalde gelden,uitgezonderd de kosten van visa, onmiddellijk terugbetaald;ook indien niet ingegaan wordt op het voorgestelde alternatief. Alsdan is de reisorganisator op generlei wijze aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever(s) en/of reiziger(s) ingevolge de ontbinding heeft/hebben of nog zal/zullen lijden. De aansprakelijkheid van de reisorganisator is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de overeengekomen reissom.

 

Art.12. Annulering (indien geen annuleringsverzekering is afgesloten)

Het annuleren van een reis kan, door de opdrachtgever/deelnemer uitsluitend schriftelijk geschieden. Datum poststempel geldt als annuleringsdatum. De kosten, naast eventuele reserveringskosten, bedragen per persoon: (tenzij onder andere voorwaarden door Duke Travel is ingekocht, dan worden déze voorwaarden gehanteerd. Voor een programma onderdeel, waar de gehele groep gebruik van maakt geldt vanaf bevestiging 100% annuleringskosten)

a.bij annulering tot de 56ste dag voor de dag van vertrek 25% van de reissom

b.bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek 50% van de reissom

c.bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 5e dag voor de dag van vertrek 80% van de reissom

d.bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) 100% van de reissom

 

Art.13. Bijzondere verplichtingen van de reiziger

De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator en van derden van wier diensten bij uitvoering van de reisovereenkomst gebruik wordt gemaakt, ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. De reiziger die tijdens de reis of het verblijf, hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate bemoeilijkt wordt of kan worden bemoeilijkt,kan door de reisorganisator endoor derden van wier diensten bij uitvoering van de reisovereenkomst door de reisorganisator gebruik wordt gemaakt, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever(s) is (zijn) verplicht om schade, gebreken e.d. aan accommodaties, slaapkamers, bussen e.d. (die na een direct controle,voor gebruik door de deelnemers) direct te melden aan derden van wier diensten de reisorganisator gebruik maakt.